LLEI 10/2011, del 29 de desembre, de simplificació i millorament de la regulació normativa http://www.gencat.cat/eadop/imatges/6035/11362090.pdf: Normativa de Seguridad privada relacionada:

Normativa de Seguridad privada relacionada

 

Article 79

Addició de les disposicions addicionals setena i vuitena a la Llei 4/2003

S’afegeixen dues disposicions addicionals, la setena i la vuitena, a la Llei 4/2003, amb el text següent:

«Setena. Personal de seguretat privada

 

 

1. D’acord amb les atribucions de coordinació dels serveis de seguretat privada amb la policia de les institucions pròpies de Catalunya que són competència de la Generalitat, el personal de seguretat privada, quan presti serveis per a garantir la seguretat en les infraestructures i els serveis de transport públic de Catalunya per compte de l’Administració o d’entitats del sector públic o empreses operadores, i sempre que el desenvolupament de les funcions es derivi del servei contractat per l’Administració o ens públic d’acord amb la legislació de contractació pública, té la condició d’agent de l’autoritat com a col·laborador dels cossos policials de Catalunya. S’han d’establir per reglament les mesures de control i els requisits de formació d’aquest personal.2. En el marc de les juntes locals de seguretat, s’ha d’informar del nombre d’efectius del personal de seguretat privada esmentat que actua en cada municipi.

Vuitena. Autorització d’empreses de seguretat privada per la Generalitat

L’acreditació dels requisits exigits en el procediment d’autorització d’empreses de seguretat privada per part de la Generalitat es fa per mitjà d’una declaració responsable, en la forma que es determini per reglament. S’ha de comprovar la veracitat de la declaració en el termini de tres mesos.”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jornada sobre la condició d’agent de l’autoritat del personal de seguretat privada

Jornada sobre la condició d’agent de l’autoritat del personal de seguretat privada

MOLLET DEL VALLÈS, 13 DE MARÇ DE 2012

Destinada a: directius, caps i responsables d’empreses, centres formatius, associacions i federacions del sector de la seguretat privada; responsables i personal tècnic dels serveis jurídics de la Generalitat, així com membres dels cossos de policia de Catalunya.

Codi: 2012/80.814.00058

 
 
 

Objectiu

Analitzar des de diferents perspectives la incidència que tindrà l’article 79 de la Llei de simplificació i millorament de la regulació normativa, que indica que el personal de seguretat privada pugui adquirir, en determinades circumstàncies, la codició d’agent de l’autoritat, com a col·laborador dels cossos de policia de Catalunya. Aquesta anàlisi farà èmfasi en els aspectes legals i àmbits d’aplicació de la norma.

 

 

 

Programa

8.30 h   Acollida i registre d’assistents

9 h        Benvinguda

             NÚRIA AYMERICH I ROCAVERT, directora de l’Institut de Seguretat Pública de Catalunya

9.15 h   Inauguració de la jornada

             FELIP PUIG I GODES, conseller d’Interior de la Generalitat de Catalunya

9.30 h   Àmbits d’aplicació de la norma

             JOSEP M. FORTUNY OLIVÉ, subdirector general d’Ordenació i Inspecció del Departament de Territori i Sostenibilitat

 • Moderació i presentació:
  • MARIA TERESA CASADO CADARSO, subdirectora general de Seguretat Interior del Departament d’Interior
  • MARC PONS I AGUILAR, facultatiu de l’Àrea de Recerca, Coneixement i Relacions Exteriors de l’Institut

 

10.45 h  Pausa

11.15 h  Taula rodona. Nou escenari legal per a la seguretat privada

 • Moderadora ponent: MARIA TERESA CASADO CADARSO, subdirectora general de Seguretat Interior del Departament d’Interior
  • Aspectes penals: JOSEP LLUÍS FLORENSA LABAZUY, responsable d’Afers Penals de l’Assessoria Jurídica del Departament d’Interior
  • Aspectes administratius: MARTA FERNÁNDEZ, inspectora en cap de l’Àrea Central de Policia Administrativa del cos de Mossos d’Esquadra
  • Aspectes de seguretat pública: TONI SÁNCHEZ, intendent en cap de la Divisió de Transports del cos de Mossos d’Esquadra

 

13.30 h Cloenda

 • ANDREU J. MARTÍNEZ I HERNÁNDEZ, director general d’Administració de Seguretat

 

 

 

 

Organització

Durada: 5 hores

Places: 300

Lloc de realització: auditori de l’edifici B de l’Institut

Horari marc: de 8.30 h a 14 h

Diploma: d’assistència

 

 

 

Inscripcions

 • El termini d’inscripció s’acaba el dimecres 7 de març de 2012.
 • Cal emplenar la sol·licitud que es troba en aquest web, a l’apartat de Serveis i tràmits > Formularis i sol·licituds > Inscripció a activitats formatives > Sol·licitud d’inscripció en jornades, seminaris i altres activitats.
 • Un cop emplenat el full s’ha de fer arribar l’original a l’Institut (per correu postal, missatgeria, etc.) però cal avançar-lo per correu electrònic a l’adreça ispc.inscripcions.sij@gencat.cat o per fax al número 93 567 5030.
 • L’Institut ha de tenir totes les sol·licituds originals abans no acabi el termini d’inscripció.
 • No es pot formalitzar la inscripció un cop iniciada l’activitat acadèmica.
 • Les inscripcions no admeses es comunicaran abans de l’inici de l’activitat.
 

 

 

Preu

30,00 euros

 • N’està exempt de pagament el personal de la Generalitat de Catalunya.
 • L’import de la matrícula s’ha d’abonar, abans de l’inici de la jornada, mitjançant una transferència bancària o un ingrés en efectiu. El número de compte de l’Institut és el 2013.0130.78.0200740610 de Catalunya Caixa.
 • A l’hora de fer l’ingrés s’ha d’indicar el número de factura que el Servei de Gestió Econòmica haurà tramès a la persona física o jurídica declarada deutora.
 

 

 

Informació

Isabel Serra: 93 567 50 69 / iserra@gencat.cat

 

 

 

Normativa relacionada

 

Article 79

Addició de les disposicions addicionals setena i vuitena a la Llei 4/2003

S’afegeixen dues disposicions addicionals, la setena i la vuitena, a la Llei 4/2003, amb el text següent:

«Setena. Personal de seguretat privada

 

 

1. D’acord amb les atribucions de coordinació dels serveis de seguretat privada amb la policia de les institucions pròpies de Catalunya que són competència de la Generalitat, el personal de seguretat privada, quan presti serveis per a garantir la seguretat en les infraestructures i els serveis de transport públic de Catalunya per compte de l’Administració o d’entitats del sector públic o empreses operadores, i sempre que el desenvolupament de les funcions es derivi del servei contractat per l’Administració o ens públic d’acord amb la legislació de contractació pública, té la condició d’agent de l’autoritat com a col·laborador dels cossos policials de Catalunya. S’han d’establir per reglament les mesures de control i els requisits de formació d’aquest personal.2. En el marc de les juntes locals de seguretat, s’ha d’informar del nombre d’efectius del personal de seguretat privada esmentat que actua en cada municipi.

Vuitena. Autorització d’empreses de seguretat privada per la Generalitat

L’acreditació dels requisits exigits en el procediment d’autorització d’empreses de seguretat privada per part de la Generalitat es fa per mitjà d’una declaració responsable, en la forma que es determini per reglament. S’ha de comprovar la veracitat de la declaració en el termini de tres mesos.”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Convocatoria 2012 Instructor de Tiro de Seguridad Privada

Convocatoria 2012 de Instructor de Tiro de Seguridad Privada

 

 • Convocatoria y bases: Resolución de 28 de diciembre de 2011 (BOE núm. 26, de 31-01-12; páginas 9021-9030)
 • Órgano convocante: Dirección General de la Policía y de la Guardia Civil
 • Titulación: Graduado Escolar/Graduado en Educación Secundaria Obligatoria/Formación Profesional de primer grado u otros equivalentes o superiores.
 • Modelo de instancia: Apéndice I de la Resolución de convocatoria.
 • Plazo de presentación de instancias: Del 01-02-12 al 20-02-12, ambos inclusive.
 • Programa de materias: Apéndice II de la Resolución de convocatoria.
 • Listas provisionales de admitidos y excluidos, aprobadas por Acuerdo de 13 de marzo de 2012: Disponibles en el teléfono 902.150.002 (ver en DESCARGAS)
 • Listas definitivas de admitidos y excluidos, con asignación del aula para la realización de la prueba, aprobadas por Acuerdo de 13 de abril de 2012: Disponibles en el teléfono 902.150.002 (ver en DESCARGAS)
 • Lugar, fecha y hora para la realización de la prueba de conocimientos teóricos, con planos de la situación de la sede e indicación del transporte para el acceso a la misma: 8 de mayo de 2012, a las 9.00 horas, en la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid, Paseo de los Artilleros s/n, 28032 – Vicálvaro (Madrid). Disponible en el teléfono 902.150.002 (ver en DESCARGAS)
 • Relación de aspirantes que han superado las pruebas de conocimientos teóricos, que deberán realizar la prueba de aptitud práctica, con indicación del lugar, fecha y hora asignados a cada uno de ellos: Disponible en el teléfono 902.150.002 (ver en DESCARGAS)
 • Lista de aspirantes declarados aptos y documentación a presentar, aprobada por Resolución de 2 de octubre de 2012 (ver en DESCARGAS): Disponible en el teléfono 902.150.002. Publicada en BOE núm. 245, de 11 de octubre.

Convocatoria 2/2012 de Guardas Particulares del Campo por la Guardia Civil

Convocatoria 2/2012 de Guardas Particulares del Campo

 • Convocatoria y bases: Resolución de 31 de enero de 2012 (BOE núm. 43, de 20-02-12; páginas 14890-14906).
 • Organo convocante: Secretaría de Estado de Seguridad.
 • Titulación: Graduado en Educación Secundaria Obligatoria, Técnico u otros equivalentes  a efectos profesionales, o superiores.
 • Modelo de instancia:  Apéndice I de la convocatoria
 • Plazo de presentación de instancias: del 01-09-12 al 15-09-12, ambos inclusive
 • Temario: Incluido en la convocatoria (apéndices III, IV y V)
 • Pruebas físicas: apéndice VI de la convocatoria
 • Nota aclaratoria sobre el contenido de las materias objeto de examen: ver en DESCARGAS
 • Listas de admitidos y excluidos y convocatoria a las pruebas de selección, aprobadas por Acuerdo de 17 de octubre de 2012 (ver en DESCARGAS). Disponibles en el teléfono 902.150.002:
 • Nota informativa sobre la modificación de las fechas de exámenes: ver en DESCARGAS

Proceso de Selección Convocatoria de la 97ª convocatoria de vigilantes de seguridad

97ª convocatoria de vigilantes de seguridad

 • Bases: Resolución de 24 de noviembre de 2011 (BOE núm. 2, de 03-01-2012; páginas 150-169). Resolución de 24 de febrero de 2012, por la que se modifica la composición del Tribunal calificador (BOE núm. 67, de 19-03-2012; página 24785). Resolución de 9 de marzo de 2012, por la que se modifica la composición del Tribunal calificador (BOE núm. 92, de 17-4-2012; página 30474)
 • Número de convocatoria: 2012/97
 • Órgano convocante: Secretaría de Estado de Seguridad
 • Titulación:  Estar en posesión o en condiciones de obtener el título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria, de Técnico, u otros equivalentes a efectos profesionales, o superiores.   
 • Modelo de instancia: www.policia.es y/o en Apéndice V
 • Plazo de presentación de instancias: Del 22-10-2012 al 31-10-2012, ambos inclusive.
 • Temario: Apéndices II, III y IV de la convocatoria
 • Pruebas de aptitud física: Apéndice I
 • Modelo de Declaración jurada: Apéndice VI
 • Lista de admitidos y excluidos, con indicación de las sedes asignadas y calendario de pruebas para los convocados a examen, aprobada por Acuerdo de 5 de noviembre de 2012: Disponible en el teléfono 902.150.002 (ver en DESCARGAS)